Find your best living places Ứng dụng thuê nhà phù hợp nhất 賃貸物件を見つけよう

All rental places are on the map Toàn bộ địa điểm cho thuê được đưa lên bản đồ 賃貸物件が地図の上に表示されます

You know what, 50% of rental houses are advertising their own by hanging plates? Bạn có biết rằng, 50% nhà cho thuê đang quảng cáo chỉ bằng cách treo bảng? 約50%の賃貸物件がネットに出てないのをご存知ですか?

With crowd-sourcing, we transfer this offline information into online. Just a few clicks and swiping on Sumica, we bring you the best results, just like you spend 1 hour running around outside! Với lực lượng người đóng góp dồi dào và rộng khắp, chúng tôi mang những thông tin offline lên nền tảng online. Chỉ cần vài phút lướt ứng dụng Sumica để xem nhà, kết quả tương đương với việc tìm kiếm ngoài đường trong một tiếng! Sumicaはネットに出ていない物件をクラウドソーシングで集めます。1時間外で探しまわらなくても、簡単な操作で最高の賃貸物件を見つけることができるでしょう。

Rent tracking in the easiest way Quản lý việc thuê nhà vô cùng dễ dàng Rent tracking in the easiest way

We help you save all your view history, favorites & contacts, so you don't have to spend a lot of time finding properties again. Chúng tôi giúp bạn lưu lại tất cả lịch sử xem, yêu thích & liên hệ, giúp bạn không mất nhiều thời gian khi chọn lựa và xem lại nhà. We help you save all your view history, favorites & contacts, so you don't have to spend a lot of time finding properties again.

Valuable Offers Ưu đãi hấp dẫn Valuable Offers

Through the information about the house you want to rent, the host on the system will send you the best deals on prices, helping you find the house you like the cheapest. Thông qua những thông tin về ngôi nhà bạn muốn thuê, Chủ nhà trên hệ thống sẽ gửi cho bạn những ưu đãi tốt nhất về giá, giúp bạn tìm được ngôi nhà ưng ý với giá rẻ nhất. Through the information about the house you want to rent, the host on the system will send you the best deals on prices, helping you find the house you like the cheapest.

Benefits of renting via Sumica Lợi ích khi thuê nhà qua Sumica Sumicaをつかって借りるメリット

Free Miễn phí 利用料は無料です

You are not in charge of any fee when searching and renting house on Sumica. Bạn sẽ không tốn bất kì một khoản chi phí nào khi tìm và thuê nhà trên ứng dụng Sumica. Sumicaで賃貸物件を探すのに利用料はかかりません

Direct Trực tiếp 直接契約

You will have contact of owner in order to make a call directly and independently, no third party involved. Bạn sẽ có thông tin liên lạc của chủ nhà để chủ động liên hệ, mà không cần phải thông qua bên thứ ba. 大家さんと直接連絡を取って契約できます

Keep track Theo dõi Keep track

Whenever a new property matched your demands, Sumica will inform you by notification. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn biết, bất cứ khi nào có một ngôi nhà phù hợp được đăng lên Sumica Whenever a new property matched your demands, Sumica will inform you by notification.

How to contact with owner Cách thức liên lạc với chủ nhà How to contact with owner

1
2
3
Step 1
Request contact information in property details.
Yêu cầu thông tin liên lạc trong phần chi tiết BĐS.
Request contact information in property details.
Step 2
Enter your profile & tenancy information.
Nhập thông tin cá nhân & yêu cầu thuê nhà.
Enter your profile & tenancy information.
Step 3
Get phone number from host & contact.
Nhận số điện thoại từ Chủ nhà & liên hệ.
Get phone number from host & contact.

Explore now! Khám phá ngay! Explore now!

Together, we will find the house that best suits you! Cùng nhau, chúng ta sẽ tìm ra ngôi nhà phù hợp nhất với bạn! Together, we will find the house that best suits you!